Urbanism și amenajarea teritoriului


 

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

 - cerere-tip (formularul-model F.1 - "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, precum şi cu precizarea scopului solicitării actului;
 - planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, - vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz -, cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii; (2 exemplare). (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează)
 - documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

Conform precizărilor privind completarea formularului-model F.1, elementul principal de identificare a imobilului este adresa poştală, completată cu planul topografic sau cadastral, după caz, iar în lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (aşa cum sunt menţionate în precizările la cerere).
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4), din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.
Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.
Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare:


Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.C. se prezintă următoarele documente:

 - certificatul de urbanism (în copie);
 - actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
 - proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C, întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate şi ştampilate în original (două exemplare;
 - avizele şi acordurile cerute prin certificatul de urbanism:
 1.fişele tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului, cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare, cu excepţia fişelor F.8.2 şi F.8.3 care se prezintă în trei exemplare);
 2.avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.
 3.documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie), inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie).

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire. În această situaţie, documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1) lit. a) - f) (adaptate scopului), precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere şi următoarele:

 - în situaţia în care, o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită şi autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise şi desenate - întocmit în baza prevederilor Anexei nr. 1 la Lege, precum şi avizele specifice (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (două exemplare);
 - în situaţia în care, potrivit prevederilor art. 77 alin. (7), emitentul asigură plata taxelor la o singură casierie, se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie);
 - în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.