PROIECTE SI PROGRAME

Lista proiectelor depuse pentru obtinerea de fonduri europene si guvernamentale:

1.Reabilitare Club Muncitoresc in orasul Bumbesti Jiu,
     Cerere de finantare depusa la Compania Nationala de Investitii a fost aprobata, in momentul de fata se realizeaza Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si detaliile de Executie.

2.Modernizarea (reabilitare) baza sportiva Bumbesti Jiu
     Se lucreaza la imprejmuirea bazei sportive si la reabilitarea tribunelor, cu bani accesati in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural finantat prin Ordonanta 7/2006.

3.Imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de parcuri in orasul Bumbesti Jiu.
     A fost depusa o cerere de finantare in cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi in localităţi” derulat de catre Administratia Fondului pentru Mediu. Va fi amenajata o suprafata de 13600mp de spatii verzi si locuri de joaca pentru copii.

4.Construire bloc de locuinte pentru tineri
     Au fost intocmite documentele necesare pentru construirea unui bloc de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, urmand ca Agentia Nationala pentru Locuinte sa continue demersurile necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si sa demareze lucrarile de constructii. Solicitarea a fost facuta pentru construirea unui bloc cu 30 de unitati locative (15 apartamente cu 2 camere si 15 garsoniere).

5.Drum DC149
     Pentru reabilitarea DC149 a fost depusa o solicitare de includere atat in Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si / sau asfaltarea drumurilor de interes local aprobat prin HG 577/1997 cat si in Programul „ Reabilitare si modernizare – 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local” derulate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

6.Reabilitare, construire, extindere, campus scolar Colegiul Mihai Viteazul
     A fost depusa o cerere de finantare in cadrul Programului Operational Regional. Cererea a indeplinit criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate, si continua procesul de evaluare. Obiectivul general al proiectului îl constitue îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotărilor existente în cadrul Colegiului Mihai Viteazul şi crearea structurilor de cazare pentru elevi.
     Astfel, proiectul urmăreşte reabilitarea Campusului şcolar al Colegiului Mihai Viteazul prin reabilitarea clădirilor deja existente şi prin construirea unui cămin internat cu o capacitate de cazare de 50 de locuri pentru elevi, precum şi cazare pentru profesori si prin dotarea cu materialele didactice necesare pentru desfasurarea activitatilor educationale in conditii optime. Beneficiarii investiţiei sunt, în primul rând, elevii Colegiului Mihai Viteazul, care vor avea posibilitatea să studieze într-un cadru modern, adecvat pentru fructificarea la maxim a capacităţilor lor intelectuale. De asemenea, profesorii vor putea să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru educaţional adecvat, fapt ce se va concretiza în îmbunătăţirea calităţii actului de educaţie şi pregătire profesională. Principalii beneficiari ai investiţiei vor fi, însă, elevii care locuiesc în localitătile rurale învecinate oraşului Bumbeşti-Jiu şi care, pentru a putea beneficia de pregătirea şi educaţia necesare sunt nevoiţi să facă zilnic naveta.

7. Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Bumbesti Jiu; numar de inregistrare
     In cadrul Programului Operational Regional,Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, a fost depusa o cerere de finantare care a indeplinit criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate, si continua procesul de evaluare.
     Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 - Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului Spitalului Oraşenesc Bumbeşti Jiu;
 - Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite in cadrul ambulatoriului. Acest obiectiv va fi atins prin eficientizarea fluxurilor sanitare specifice ca urmare a asigurării unor condiţii termice, de ventilaţie, sanitare, de circulaţie si evacuare, corespunzătoare activităţilor medicale;
 - Creşterea gradului de confort al pacienţilor atât in perioadele caniculare, cat si in cazul unor temperaturi exterioare scăzute.
 - Mărirea gradului de igiena si a controlului microbian prin asigurarea unei termoizolaţii si ventilaţii eficiente;
 - Creşterea gradului de protecţie la incendii;
 - Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap prin crearea de facilităţi si respectarea exigentelor specifice persoanelor cu disabilităţi;
 - Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a scăderii consumurilor de energie electrica si termica, si reducerea substanţiala a cheltuielilor reparaţiile si întreţinerea curenta a ambulatoriului;
 - Respectarea normativelor in vigoare privind siguranţa in exploatare, conservarea energiei, securitatea la incendii si egalitatea de şanse

8.Instruirea personalului din cadrul Primariei Oraşului Bumbeşti Jiu
     In cadrul Programului Operational -Dezvoltarea Capacităţii Administrative a fost depusa o cerere de finantare pentru Instruirea personalului din cadrul Primariei Oraşului Bumbeşti Jiu.  Prin proiect se urmăreşte întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice din oraşul Bumbeşti Jiu, prin instruirea angajaţilor Primăriei oraşului Bumbeşti Jiu, funcţionari publici si personal contractual in domeniile: management şi reformă in administraţia publică, legalitate în administraţia publică, urbanism şi amenajarea teritoriului, dezvoltare durabilă regională si locală, egalitate de şanse, gestiunea patrimoniului, finanţe publice şi achiziţii, control financiar, resurse umane în administraţia publică, relaţii publice şi comunicare publică, servicii comunitare de utilităţi publice şi de alte categorii, atribuţii ale autorităţilor locale in domeniul stării civile, autorităţii tutelare şi protecţiei sociale, integrare europeana şi finanţări, calitate în administraţia publică, dezvoltare personală, tehnologia informaţiei etc., domenii indispensabile pentru o dezvoltare pe termen lung a comunităţilor locale.

9.Centru de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc
     A fost depusa o cerere de finantare in cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”.
     Acest proiect a fost instituit prin HG nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului – cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Proiectul a indeplinit conditiile de conformitate administrativa si conform procedurilor de evaluare a trecut in urmatoarea etapa de evaluare. Proiectul urmăreşte în general dezvoltarea unor reţele de servicii comunitare în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.

Totodată acest centru va contribui la obţinerea unor rezultate concrete în:
 - reducerea numărului de copii separaţi de familiile lor;
 - creşterea capacităţii parentale;
 - îmbunătăţirea îngrijirii copilului în familie;
 - adoptarea de măsuri preventive pentru a se evita separarea copilului de familia sa în viitor;
 - reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora;
 - întărirea legăturii cu familia naturală şi / sau lărgită;
 - consiliere socială şi psihologică;
 - constituirea unui grup de sprijin pentru copiii în risc de abandon;
 - activităţi de socializarea sau asociere cu alte grupuri de suport.
     Prin acordarea de sprijin acestor copii, se încearcă eliminarea riscului de abandon şcolar datorită situaţiei materiale precare şi stimularea dezvoltării abilităţilor acestor copii pentru creşterea şanselor de integrare completă şi stabilă în societate.

10.Sisteme neconventionale de energie, modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei termice pentru prepararea apei calde menajere prin valorificarea RER cu sisteme ce utilizeaza energie solara la Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu, judetul Gorj
     In cadrul Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4, DMI 4.2 a fost depusa o cerere de finantare.
     Cererea de finantare a indeplinit criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate si a trecut in urmatoarea etapa a procesului de evaluare.
     Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 - montarea panourilor solare, execuţia întregii instalaţii cu panouri solare şi montajul utilajelor aferente necesare funcţionării sistemului în bune condiţii;
 - optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a scăderii consumurilor de energie termică;
 - creşterea securităţii furnizării şi reducerea gradului de poluare cauzată de sistemul clasic de producere a apei calde menajere, precum şi sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile.

11. Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Gorj
     In cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, SC Aparegio SA beneficiaza de asistenta financiara in valoare de 311.029.194 lei (fara TVA) pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Gorj”. 
     Au inceput deja lucrarile finantate prin acest proiect, realizandu-se pana in acest moment circa 10 km retea de canalizare aferenta satelor Tetila Curtisoara si Lazaresti, si s-au reabilitat aproximativ 3 km din reteaua de distributie de apa de la SP2 catre Bumbesti Jiu. Proiectul vizeaza imbunatatirea sistemului de distributie a apei potabile si a sistemului de colectare a apelor uzate, la nivelul orasului Bumbesti Jiu in vederea imbunatatirii operarii sistemului de distributie a apei si a cresterii nivelului de conectare a populatiei la sistemul centralizat de colectare a apelor uzate.
     Lucrarile prevazute constau in reabilitarea frontului de captare Birlesti cu 4 foraje de adancime impreuna cu aductiunea apei la Sadu II, reabilitarea si extinderea a cca 1300 ml drum de acces la statia de tratare a apei Sadu I, reabilitarea Statiei de Tratare a apei Sadu I. Se va extinde reteaua de alimentare cu apa potabila cu aproximativ 2.9 km, reabilitarea a aproximativ 17.635 km de conducte de apa; reabilitarea a 3 rezervoare de apa si a 3 statii de pompare a apei, extinderea retelei de canalizare cu aproximativ 25 km de conducte, reabilitarea retelei de canalizare cu aproximativ 4.5 km cu statii de epurare a apei uzate in numar de 10, impreuna cu bransamente de apa si racorduri de canalizare.

12. Reabilitarea si modernizarea spitalului orasenesc Bumbesti Jiu si dotarea acestuia cu aparatura de specialitate
     Se vor executa lucrari de reabilitare a arhitecturii exterioare, lucrari ce vor cuprinde si termoizolarea. Se va reabilita sarpanta cu invelitoare si arhitectura interioara si se va schimba tamplaria din rpul B si C. De asemenea se vor reabilita instalatiile electrice si sanitare.Valoarea totala a acestor lucrari se ridica la aproximativ 1.000.000 lei.
     Echipamente achizitionate pentru dotarea spitalului: ( in valoare de aproximativ 1.200.000 de lei - 2 mese de operatie, 2 lampi scialitice, 2 aparate de ventilatie, 5 monitoare pentru functii vitale pacienti, histeroscop, electrocauter chirurgical, aparat anestezie, 5 paturi ATI , Cusca Rocher, covor rulant pentru reeducarea mersului, bare paralele pentru reeducarea mersului, masa examinare ginecologica, cardiotocograf.